Avís legal i política de privacitat2017-12-18T10:12:38+01:00

En el compliment del deure informació regulat en l’article 10 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic titularitat de:

Llic. Marta Gento Senallé, D.N.I. 46.136.089-K, amb domicili professional en Via Augusta, 49-51, C.P. 08006, Barcelona. Tel. 932 18 48 19; Fax: 934 15 68 45 o en l’e-mail: info@farmaciamartagento.com

El present avís legal del regula l’ús del servei d’aquest portal en Internet d’ara endavant (“web”);
USUARIS; L’accés, navegació i/o ús d’aquest portal www.clicatsalut.com (Llic. Marta Gento Senallé), s’accepta les condicions d’ús que s’exposen en el present document. La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del mateix (d’ara endavant, “usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest mateix d’aquesta “web” al moment mateix que l’Usuari accedeixi al Portal. Havent de ser llegides i acceptades cada vegada que utilitzi aquest Portal, ja que aquest pot sofrir modificacions. L’usuari també ha de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars i acceptar si escau si fossin igualment d’aplicació les condicions generals de contractació i altres normatives complementàries vigents. A través del Portal, la “web” facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts (d’ara endavant, els “Serveis”) posats a disposició per la mateixa o per tercers.

ÚS DEL PORTAL: www.clicatsalut.com proporciona informació diversa sobre consell i hàbits de salut, serveis, programes o dades (d’ara endavant “continguts”) pertanyents a Llic. Marta Gento Senallé, assumint l’usuari la responsabilitat sobre l’ús del portal.
En cas d’optar l’usuari per registrar-se en aquesta web haurà de facilitar informació sobre les seves dades personals identificatives sent aquesta veraç i lícita. Si se li assignés a l’usuari una contrasenya (password i login); es compromet l’usuari al seu ús diligent, entenent que la contrasenya és personal, secreta i intransferible.
Així mateix, si l’usuari participa en xats, fòrums, blogs o comentaris de notícies, es compromet a no manifestar comentaris que vulnerin la dignitat de les persones, per entendre’s aquests discriminatoris, vexatoris, racistes, xenòfobs, pornogràfics, etc. I en conseqüència seran retirats a discreció del titular d’aquest portal. No sent en cap cas, www.clicatsalut.com responsable de les opinions emeses pels usuaris en aquesta web. Quedant igualment prohibida la introducció o difusió de virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic susceptibles de provocar danys al portal.

PROTECCIÓ DE DADES: www.clicatsalut.com (Llic. Marta Gento Senallé), compleix amb l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) altres disposicions aplicables. Havent-se adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment re-volguts i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals.
Conforme al Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa nacional aplicable (LOPD), accepta de manera inequívoca, que les seves dades personals, que ens facilita directament, siguin incorporats al fitxer “CONSULTES WEB” declarat a la AGPD, la finalitat de la qual és a través de www.clicatsalut.com portar agenda de citacions, comandes, fer-li arribar ofertes i promocions, consells sobre hàbits de salut i gestionar el blog d’aquesta web; així com sota les condicions definides, en la seva política de privadesa publicada en la URL http:// www.clicatsalut.com

A qualsevol moment i de forma gratuïta, pot exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació o supressió, portabilitat, oblit, limitació del tractament, etc., de forma gratuïta, enviant un e-mail a: info@farmaciamartagento.com o fax dirigit al número 934 15 68 45.
O enviant per correu la seva sol·licitud a:
www.clicatsalut.com (Llic. Marta Gento Senallé)
Via Augusta, 49-51, C.P. 08006, Barcelona.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: www.clicatsalut.com (Llic. Marta Gento Senallé), posseeix tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la mateixa, així com dels seus logotips, dissenys, quedant reservats tots els drets d’ús. Conforme al Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria. Quedant prohibida la reproducció, distribució de la totalitat o part dels continguts d’aquesta web amb finalitats comercials, en qualsevol suport o per mig tècnic, sense autorització de www.clicatsalut.com (Llic. Marta Gento Senallé). Igualment es reserva el dret a realitzar els canvis que s’estimin oportuns, a suprimir o afegir continguts al portal. En cas que es disposessin enllaços o hipervínculos a altres llocs d’internet, www.clicatsalut.com no es fa responsable ni controlarà els continguts dels mateixos.
RESPONSABILITAT I EXCLUSIÓ DE GARANTIES: www.clicatsalut.com (Llic. Marta Gento Senallé), no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionis del tipus de; transmissió fortuïta de virus informàtics, errors de continguts, falta de disponibilitat temporal del portal, etc.
DRET D’EXCLUSIÓ: www.clicatsalut.com (Llic. Marta Gento Senallé), es reserva el dret a denegar o retirar el dret d’accés al portal o als seus serveis, sense intervenir preavís, a instàncies pròpies o d’un tercer per a l’usuari que incompleixi les condicions generals d’ús del portal. DURADA I TERMINACIÓ: La prestació del servei del Portal i dels altres Serveis té, en principi, una durada indefinida. “web” està autoritzat per donar per acabada o suspendre la prestació del servei del Portal i/o de qualsevol dels Serveis a qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagués disposat sobre aquest tema en les corresponents Condicions Particulars.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES: www.clicatsalut.com, domini adscrit a la Farmàcia Llic. Marta Gento Senallé, no ven ni atendrà en cap cas demanats de medicaments per internet, ni dins ni fora d’Espanya, en compliment de la legislació vigent.

A més de per la normativa referenciada en aquest document, www.clicatsalut.com (Llic. Marta Gento Senallé) i usuari acudiran en cas de conflicte als Jutjats i Tribunals de Barcelona.